Vedtægter for Arken Taekwondo Klub Ishøj

 

§ 1 Navn & hjemsted

Stk. 1                  Klubbens navn er Arken Taekwondo Klub Ishoej. Klubbens hjemsted er i Ishøj kommune.

Stk. 2                  Foreningen er medlem af DTaF (Dansk Taekwondo forbund)

 

§ 2 Klubbens formål

Stk. 1                  Klubbens formål er at udbrede samt undervise i traditionel Taekwondo med udgangspunkt i foreningens aktiviteter på motions- og konkurrencebasis.

Stk. 1.1               at i videst muligt omfang at fremme et aktivt, sundt og underholdene fritidsliv.

Stk. 2                  Klubben bygger på medlemsindflydelse, et aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab med respekt for individet.

 

§ 3 Betingelser for medlemskab

Stk. 1                  Alle mænd og kvinder, samt børn der er fyldt 5 år, kan optages som medlem i Arken Taekwondo Klub.

Stk. 2                  Alle medlemmer skal endvidere være medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF), dette indeholder licens samt forsikring. Det årlige kontingent til DTaF betales af medlemmet via Arken Taekwondo Klub.

Stk. 3                  Bestyrelsen er bemyndiget til, på medlemmets vegne, at indmelde disse i DTaF (DTaF er den højeste myndighed i Danmark)

Stk. 4                  Som medlem af Arken Taekwondo Klub, skal man betale kontingent ved at oprette en profil på Holdsport eller lign. og samtidig påføre sine betalingsoplysninger. På den måde sikres at kontingent til hhv. DTaF og Arken Taekwondo Klub bliver trukket til tiden automatisk.

Stk. 5                  Det er alene bestyrelsen i Arken Taekwondo Klub, der kan gøre et medlem til æresmedlem. Dette medlemskab er kontingent fri, og giver medlemmet fri adgang til alle klubbens arrangementer. Medlemmet nyder samme rettigheder som alle andre medlemmer. Æresmedlemmer kan udnævnes blandt personer der har støttet klubben.

Stk. 6                  Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idræt udøvelsen, men er valbare til bestyrelsen og kan deltage i klubbens øvrige aktiviteter. Passive medlemmer betaler hvad der svare til 1 måneds medlemskab i kontingent om året

Stk. 7                  Alle afslag kan indankes skriftligt til Bestyrelsen, der ved stemmeflertal kan afgøre om optagelse kan finde sted.

Stk. 8                  Nye medlemmer har mulighed for op til 1 måneds gratis prøvemedlemsskab af klubben.

Stk. 9                  Billeder og video taget i forbindelse med klubbens aktiviteter, kan blive brugt i reklamemæssig øjemed, medmindre der gives skriftlig forbud i mod dette til bestyrelsen.

 

§ 4 Ind- & udmeldelse

Stk. 1                  Indmeldelse sker til Arken Taekwondo Klubs kasserer ved at udfylde en indmeldelsesblanket og betale et indmeldelsesgebyr. Der skal derudover betales et årskontingent til DTaF samt en måneds klubkontingent ved indmeldelse. Ved underskrift på indmeldelsesblanketten, bekræfter man at træning sker under eget ansvar samt at man til enhver tid vil indordne sig under den disciplin, der udøves i Arken Taekwondo Klub.

Stk. 2                  Medlemmer der på indmeldelses tidspunktet er under 18 år, skal have underskrift fra forældre eller værge.

Stk. 3                  Udmeldelse skal ske skriftligt til Arken Taekwondo Klubs kasserer med en måneds varsel, til udgangen af kontingent periode. I forbindelse med udmelding skal evt. økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

Stk. 4                  Udmeldte eller ekskluderede medlemmer jf. §6, har intet krav på klubbens midler, herudover forudbetalt kontingent.

 

§ 5 Kontingent

Stk. 1                  Kontingent fastsættes for et år ad gangen på klubbens årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent.

Stk. 1.1               Kontingent betales månedsvis med mindre andet er aftalt

Stk. 1.3 Der gives husstands rabat på 50% (1. medlem 100% (dyreste) 2. efterfølgende 50%)

Stk.1.2               Kontingent forhøjelse vil blive varslet med 3 måneder.

Stk. 2                  Ethvert medlem er pligtig til at betale det af Generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 3                  Medlemmer der er i kontingent restance med mere end 2 måneder eller mere uden at dette sker efter aftale med Bestyrelsen, kan slettes som medlem, og medlemmet udelukkes fra træning samt deltagelse i klubbens aktiviteter.

                           Genoptagelse kan kun ske ved at betale restancen samt et nyt indmeldelses gebyr.

Stk. 3.1               Medlemmer i kontingent restance kan ikke indstilles til graduering.

Stk. 3.2               Særlige forhold behandles af Bestyrelsen

Stk. 4                  Evt. Fritagelse eller reduktion af kontingent kan bevilges af bestyrelsen ved stemmeflertal. Disse skal herefter genvurderes en gang om året. Medlemmer der gives dette er stadig forpligtet til af betale fuld medlemskab af DTaF.

 

§ 6 Udelukkelse samt bortvisning

Stk. 1                  Hvis et medlem af Arken Taekwondo Klub misbruger sin kunnen i Taekwondo, vil bestyrelsen efter en nærmere undersøgelse af omstændighederne kunne ekskludere medlemmet øjeblikkeligt, hvis dette findes nødvendigt.

Stk. 2                  Hvis et medlem af Arken Taekwondo Klub bevidst modarbejder klubbens interesser eller på anden måde bringer klubben i dårligt lys, vil bestyrelsen kunne udelukke vedkommende.

Stk. 3                  Bestyrelsen og eller Trænere kan bortvise medlemmer fra træning, såfremt pågældende medlem skønnes uegnet til modtage undervisning eller udviser uønsket adfærd.

Stk. 4                  I sager om udelukkelse eller bortvisning skal Bestyrelsen underrettes, og medlemmet har krav på at blive hørt, inden Bestyrelsen træffer afgørelse.

Stk. 5                  Derudover følger vi §19 i DTaF lov sæt (se bilag 1)

 

§ 7 Træning, samt Selvtræning i Arken Taekwondo Klubs lokaler

Stk. 1                  Al Træning samt deltagelse i lejr, stævner mm. sker på eget ansvar

Stk. 1.1               Klubben er ligeledes uden ansvar for skade på eller tyveri af medlemmers ejendele – uanset om skaden/tyveriet sker i klubbens lokaler eller i forbindelse med klub arrangementer andetsteds.

Stk. 2                  Det er altid muligt at selvtræne i klubbens lokaler, i det tidsrum dette er til rådighed for klubben.

Stk.2.1               Al selvtræning foregår i Dobog med klubmærke.

Stk. 3                  Der skal altid tages hensyn til de hold, som modtager undervisning.

Stk. 4                  Klubbens medlemmer kan altid selvtræne med gæster, hvis der er givet tilladelse fra enten Cheftræner eller bestyrelse – og hvis de ikke er til gene for klubbens egne medlemmer.

Stk. 5                  Arken Taekwondo Klubs egne medlemmer har naturligvis altid fortrinsret til klubbens faciliteter.

 

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1                  Bestyrelsen forestår den daglige ledelse i Arken Taekwondo Klub og er direkte ansvarlig over for klubbens øverste organ, generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær(bestyrelses medlem), samt et bestyrelsesmedlem samt to suppleanter.

Stk.2.1               Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 af dens medlemmer, eller formanden/næstformanden samt 2 øvrige medlemmer er til stede.

Stk.2.2               Alle afgørelser på bestyrelsesmøderne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er det formandens stemme der afgør udfaldet.

Stk.2.3               Ved bestyrelsesmøderne har suppleanterne møde- & taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 2.4               Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og sekretæren vælges i lige år, mens kasseren og næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3                  Der vælges hvert år revisor samt reviser suppleant. Af regnskabs etiske årsager kan disse ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 4                  For at stille op som bestyrelsesmedlem i Arken Taekwondo Klub, skal man have været medlem/(pap)forælder/værge af klubben i minimum 6 måneder, samt være min. 15 år. Dog skal formand, næstformand samt kasseren være myndig jf. §14

Stk. 5                  Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang i kvartalet.

Stk. 6                  Sekretæren udarbejder efter hvert møde referat med angivelse af dato, mødedeltagere og beslutningstemaer. Referat godkendes fra møde til møde, og skal være offentligt tilgængeligt senest 3 uger efter mødet

Stk. 7                  Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter Generalforsamlingen.

 

§ 9 Tegningsret

Stk. 1                  Formanden og kasseren har hver især tegningsret for foreningen, og de forpligter klubben i alle forhold.

Stk. 2                  Bestyrelsen samt medlemmerne hæfter ikke økonomisk for de forpligtigelser der påhviler foreningen.

 

§ 10 Regnskab

Stk. 1                  Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab revideres af på generalforsamlingen valgte, revisor.

Stk. 2                  Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af eventuelt nødvendige afskrivninger.

Stk. 3                  Kasseren forestår Arken Taekwondo Klubs daglige bogføring og er ansvarlig for alle ind- & udbetalinger.

Stk. 4                  Bestyrelsen har den endelige afgørelse i alle sager vedrørende økonomi.

Stk. 5                  Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, budget og regnskab.

Stk. 6                  i henhold til årsregnskabs loven udarbejdes en årsrapport indeholdende driftsregnskab/årsafslutning for der foregående år og status/saldobalance pr. regnskabsårets afslutning.

Stk. 7                  Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 8                  Årsregnskabet skal revisionspåtegnes af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 9                  anvendelse af klubbens formue kan alene ske med henblik på udmøntning af bestemmelserne knyttet til klubbens formål jf. §2

 

§ 11 Trænere og andre der har med børn/unge at gøre

Stk. 1                  Cheftræneren er ansvarlig for træningen på alle hold. For at blive træner i Arken Taekwondo Klub skal man være mindst 3. kup. Trænere skal undervise i Taekwondo, Taekwondo historie, teori og disciplin. Anden sportslig aktivitet kan udøves i overensstemmelse med bestyrelsen.

Stk. 2                  Cheftræneren og klubbens trænere skal afholde trænermøde hvert kvartal eller efter behov. På møderne er der mulighed for at drøfte de problemer, der eventuelt måtte være på de enkelte hold samt lejlighed til at fastlægge en fælles linje, alle trænere skal undervise efter. Beslutningsreferat fra møderne skal sendes til bestyrelsen.

Stk. 3                  Trænergerning forestås af klubbens medlemmer og er frivillig samt ulønnet.

Stk. 4                  Alle der har med børn/unge at gøre, skal 1 gang om året aflevere børneattest til bestyrelsen.

 

§ 12 Deltagelse ved DTaF stævner

Stk. 1                  Klubben hæfter ikke for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med deltagelse i stævner.

Stk.1.1               For at stille op ved DTaF arrangementer, skal man have betalt sit kontingent til såvel Arken Taekwondo Klub som til DTaF.

Stk. 2                  Deltagelse ved stævner skal godkendes i samråd af Cheftræner og træner. Deltagerne skal selv medbringe det nødvendige udstyr. Deltagerne betaler selv for transport, forplejning og opstillingsgebyr.

Stk. 3                  Eventuelle tilskud fra Arken Taekwondo Klub til deltagerne, tages op af bestyrelsen før hvert arrangement.

Stk. 4                  Udøveren skal deltage i Arken Taekwondo Klubs almindelige undervisning.

Stk. 5                  Udøveren skal derudover deltage i Arken Taekwondo Klubs særskilte stævne-træning for hhv. kamp og teknik.

Stk. 6                  Udøveren skal til enhver tid coaches/sekunderes af én af klubben udpeget coach/sekundant.

Stk. 7                  Såfremt Arken Taekwondo Klub ikke kan stille en coach/sekundant til rådighed skal Cheftræner/Holdleder udpege en anden.

Stk. 8                  Bruttotrup-udøvere kan coaches /sekunderes af den fungerende landsholdsledelse.

Stk. 9                  For at kunne deltage i stævner, skal stævnegebyret være registreret senest 3 uger før stævnedagen.

 

§ 13 Graduering

Stk. 1                  For at gå til graduering i Arken Taekwondo Klub, skal følgende betingelser være opfyldt:

Stk. 1.1               Man skal have betalt sit kontingent til såvel klubben som til DTaF.

Stk. 1.2               Der skal være gået minimum 3 måneder siden sidste graduering eller indmeldelse i klubben.

Stk. 1.3               Elevens træner skal have sagt god for sin elev.

Stk. 2                  Eleven skal betale et gradueringsgebyr inden gradueringen og modtager et diplom såfremt gradueringen er bestået.

Stk. 3                  Hvis eleven ønsker at blive gradueret ved sommerlejr, vinterlejr eller andre arrangementer, skal eleven søge om tilladelse hos Cheftræneren.

 

§ 14 Generalforsamling

Stk. 1                  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

Stk.1.1               Den ordinære generalforsamling afholdes primo marts måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af udpeget dirigent som ikke kan vælges i blandt Bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2                  Medlemmer af klubben, der ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem, skal indsende deres kandidatur 14 dage før.

Stk. 3                  Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

1.                                  Valg af dirigent

2.                                  Formandens beretning

3.                                  Kasseren aflægger årsregnskab.

4.                                  Behandling af indkomne forslag.

5.                                  Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab samt budget.

6.                                  Fastsættelse af contingent.

7.                                  Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter

8.                                  Valg af revisor og revisorsuppleant

9.                                  Eventuelt

Stk. 4                  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 af de tilstedeværende stemmer for at ændre klubbens love og vedtægter.

Stk. 5                  Passive medlemmer og medlemmer under 15 år, har ingen stemmeret, men møde- og taleret.

Stk. 6                  Dirigenten godkender sammen med formanden, det af sekretæren færdigudarbejdede referat.

Stk. 7                  For medlemmer under 15 år overgår deres stemmeret til forældre eller værge.

Stk. 8                  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når flere end 10 eller 50% foreningens medlemmer er til stede, inklusiv bestyrelsen.

Stk. 9                  Dirigenten forestår afstemningsmåde. Såfremt der begæres skriftlig afstemning skal dette efterkommes.

Stk. 10                Afgivning af stemme ved afstemning kan kun gives ved personligt fremmøde.

 

§ 15 Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1                  Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel.

Stk. 2                  Bestyrelsen er samtidig forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer skriftlig har anmodet herom med angivelse af dagsorden, som skal udsendes sammen med indkaldelsen.

Stk. 2.1               Denne skal afholdes senest 4 uger efter begæring.

Stk. 3                  Medlemmer under 15 år og passive medlemmer har ikke stemmeret, kun møde- og taleret.

 

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1                  Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, såfremt at de er på dagsordenen

Stk. 2                  Ændringer af vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter de er vedtaget på Generalforsamlingen

 

§ 17 Revision

Stk. 1                  Revisoren skal hvert år inden generalforsamling gennemgå årsrapporten og foretage en regnskabsmæssig revision samt påse, at beholdningerne er til stede.

 

§ 18 Opløsning

Stk. 1                  Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsorden. Mindst 3/4 af klubbens medlemmer skal være fremmødt og mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for opløsning af klubben.

Stk. 1.1               Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny, med 14 dages varsel. På den sidste generalforsamling kan spørgsmålet om opløsning afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2                  Anvendelse af foreningens eventuelle overskud (materiale/inventar/kapital) ved ophør, skal gå til almenvelgørende formål og hvilke besluttes på den afgørende generalforsamling af de fremmødte

Foreningen er stiftet den 10/05-2018 - Seneste vedtægts ændring 15/01-2019

 

Bilag 1

 

§ 19 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION. 

Stk. 1                  Et klubmedlem, der bliver dømt for 

1)                         vold eller legemskrænkelse, 

2)                         grov gadeuorden eller 

3)                         handel med narkotika, 

kan af HB udelukkes for en tidsbegrænset periode eller ekskluderes permanent fra af taekwondoaktivitet, herunder alle tillidsposter i klubber og organer under DTaF. 

Stk. 2                  I særlige grove eller gentagne tilfælde anvendes permanent eksklusion. 

Stk. 3                  Indmeldelse/optagelse af et nyt medlem i en klub under DTaF kan nægtes, såfremt det optagelsessøgende medlem er dømt for en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser. 

Stk. 4                  I sager efter stk. 1 og stk. 3 kan HB forlange at få en kopi af medlemmets straffeattest. 

Stk. 5                  Et klubmedlem, som i en straffesag er tiltalt for en forseelse som nævnt i stk. 1, kan af HB suspenderes fra alle taekwondoaktiviteter, indtil endelig dom foreligger i straffesagen. 

Stk. 6                  Et klubmedlem kan af HB udelukkes eller ekskluderes, såfremt medlemmet 

1)                         modarbejder DTaF’s love, 

2)                         optræder usømmeligt eller 

3)                         udøver forbundsskadelig virksomhed. 

Stk. 7                  Det, at et medlem i al almindelighed er kritisk over for DTaF, kan ikke i sig selv danne grundlag for at idømme udelukkelse eller eksklusion.

Stk. 8                  HB’s afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem træffes efter at have hørt alle sagens parter, herunder den tiltalte eller dømte samt berørte medlemsklubber. 

Stk. 9                  HB’s afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem kan inden 4 uger ankes til DTaFs ordensudvalg, jf. § 18. Ankefristen skal fremgå af meddelelsen til de pågældende om afgørelsen. Anken har ikke opsættende virkning, med mindre HB eller ordensudvalget bestemmer andet. 

Stk.10                Klubber og klubmedlemmer er forpligtede til at underrette og give de fornødne oplysninger til HB, så snart der opnås kendskab til ethvert forhold, der kan medføre, at HB træffer afgørelse om suspension, udelukkelse eller eksklusion.

Stk.11                HB er forpligtet til at træffe afgørelse i alle sager, som HB bliver bekendt med.